ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: Groothandel/webwinkel Lash Fact (verder te noemen Lash Fact) de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webwinkel aan kopers aanbiedt;
 2. Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Lash Fact een overeenkomst aangaat of de natuurlijke- of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Lash Fact;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 4. Overeenkomst (op afstand):een overeenkomst waarbij in het kader van een door Lash Fact georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Lash Fact gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT LEVERANCIER

Groothandel en webwinkel Lash Fact

handelend onder de naam: Lash Fact

Vestigingsadres: Schrevenhofdreef 10 5709 RM Helmond

Telefoonnummer: +31 (0)6 40 66 68 31

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur, ‘s avonds en zaterdag alleen volgens afspraak

E-mail adres: lashfact@outlook.com

KvK-nummer: 78563518

Btw-identificatienummer: NL861451375B01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lash Fact en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Lash Fact en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op verzoek van de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Lash Fact zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Lash Fact.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene- of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lash Fact erkend.
 7. Lash Fact behoudt zich het recht te allen tijde voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Door het gebruik van de webwinkel van Lash Fact en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de webwinkel en van toepassing zijn in de groothandel.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Lash Fact gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lash Fact niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Lash Fact is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
 5. Het aanbod van Lash Fact is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 6. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 7. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat;
  • Potentiële Koper uitdrukkelijk gegevens heeft aan geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite dan wel webwinkel en desbetreffende data zijn ontvangen door Lash Fact;
  • Een potentiële koper heeft tijdens zijn bezoek aan de internetsite dan wel webwinkel uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of bepaalde dienst te willen kopen dan wel te willen ontvangen
 9. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 10. Lash Fact treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van de overeenkomst en zorgt voor een veilige web omgeving.
  Lash Fact zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen bij elektronische betaling;
 11. Lash Fact kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Lash Fact op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Lash Fact gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn exclusief BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Lash Fact aangegeven.
 2. Koper is de prijs verschuldigd die Lash Fact in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lash Fact worden gecorrigeerd.
 3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen tenzij anders vermeld. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven.
 4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lash Fact.

ARTIKEL 6 – BETALING

 1. Bestellingen via de webwinkel kunnen op de volgende manieren worden betaald:
  • Vooruitbetaling / bankoverschrijving
  • iDeal
  • Contant bij afhalen
  • Klarna (achteraf betalen)
 2. Lash Fact kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Alle betalingsmogelijkheden zijn kenbaar gemaakt via de webwinkel.
 3. Producten en/of diensten worden alleen geleverd bij vooruitbetaling en Koper kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling(en) en of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lash Fact te melden.
 5. Ten laste van koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Lash Fact, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 6. In geval van niet tijdige betaling is Lash Fact bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

ARTIKEL 7 – AFZETGEBIED

 1. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden
 2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands worden gesloten

ARTIKEL 8 – LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING

 1. Lash Fact zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Lash Fact streeft ernaar om bestellingen die op een werkdag voor 16.00 uur zijn geplaatst en volledig zijn betaald diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling en volledige betaling tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 3. Aan de leverplicht van Lash Fact zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lash Fact geleverde zaken een keer aan de Koper zijn aangeboden.
 4. Lash Fact kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite / webwinkel of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite / webwinkel zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 6. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Lash Fact het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Lash Fact zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 9. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar deze producten betreft, over op de Koper
 10. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

 

ARTIKEL 9 – ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
 2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Lash Fact heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Lash Fact. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
 4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Lash Fact er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven, verouderen of geopend zijn
  • Reeds geleverde trainingen/diensten en bijbehorende goederen/producten zoals omschreven op de site www.lashfact.nl
 6. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

ARTIKEL 10 – GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren
 2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd, aan Lash Fact ter kennisgeving worden gebracht.
 3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Lash Fact in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

ARTIKEL 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uithoofde van enige overeenkomst met Lash Fact verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoedingen van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

ARTIKEL 12 – GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. In beginsel geldt voor door Lash Fact geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Koper binnen een termijn na ontdekking hiervan, Lash Fact in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Lash Fact zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 zijn opgenomen.
 2. Lash Fact is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Lash Fact aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 4. Indien Lash Fact om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen;
  • Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Lash Fact of de fabrikant zijn verricht;
  • Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten 6 maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Lash Fact.

ARTIKEL 13 – OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Lash Fact niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Lash Fact is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite/webwinkel, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning

ARTIKEL 14 – PERSOONSGEGEVENS

 1. Lash Fact zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
 2. Lash Fact neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN

 1. Op de overeenkomsten tussen Lash Fact en Koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij een geschil zullen Lash Fact en Koper zich onderling eerst tot het uiterste inspannen het geschil te beslechten.
 3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lash Fact en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Lash Fact er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

ARTIKEL 16 – DIVERSE BEPALINGEN

 1. Lash Fact streeft ernaar om e-mails verzonden naar lashfact@outlook.com binnen 24 uur te beantwoorden.
 2. Eventuele onjuistheden van door Lash Fact aan Koper verstrekte gegevens moet Koper direct aan Lash Fact melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van gegevens die Koper aan Lash Fact heeft verstrekt.